Porodi?ni zakon (230 KB)


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (328 KB)


Zakon o povlasticama u unutrašnjem putni?kom saobra?aju invalidnih lica (78 KB)


Zakon o socijalnoj zaštiti (264 KB)


Zakon o udruženjima (149 KB)


Zakon o društvenoj brizi o deci (178 KB)


Zakon o osnovama sitema obrazovanja i vaspitanja (484 KB)


Zakon o osnovnoj školi (208 KB)


Zakon o planiranju i izgradnji (409 KB)


Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI (178 KB)


Zakon o spre?avanju diskriminacije OSI (115 KB)


Zakon o zdravstvenoj zaštiti (541 KB)


Zakon o zdravstvenom osiguranju (729 KB)