Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava (217 KB)


Konvencija UN o pravima osobaa sa invaliditetom (223 KB)


Konvencija o pravima deteta sa fakultativnim protokolima (240 KB)