foto5.jpg

Preuzetu Pristupnicu, ?itko popunite, svojeru?no potpišite i sa tre?im primerkom uplatnice pošaljite na adresu Društva.

Podaci za popunjavanje uplatnice:

  • Primalac: Drustvo defektologa Vojvodine
  • Broj ra?una: 340 - 1509 - 59 Erste banka
  • Svrha: ?lanarina za ______ (upisati godinu za koju upla?ujete ?lanarinu).
  • Iznos: 1600,00 dinara 

Adresa za slanje popunjene Pristupnice i uplatnice:

  • Društvo defektologa Vojvodine
  • Bulevar oslobodjenja 6-8
  • 21000 Novi Sad