Poslednja vest

Ovogodišnja Me?unarodna nau?no-stru?na konferencija „Unapre?enje kvalitete života djece i mladih“ u organizaciji Udruženja za podršku djece i mladih i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz Tuzle, kao i Sojuza defektologa Makedonije, održava se 19-21. juna 2015. godine na Ohridu (Makedonija). Rok za dostavljanje prijava radova za izlaganje je produžen do 05.04. 2015. godine. 

Iznos kotizacije za u?esnike je 85 €, a ?lanovi Društva defektologa Vojvodine pla?aju umanjenu kotizaciju u iznosu od 65 € zahvaljuju?i dobroj saradnji sa Udruženjem za podršku i kreativni razvoj iz Tuzle (BiH), te potpisanom protokolu o saradnji sa ovim Udruženjem. Sve?ano potpisivanje protokola o saradnji uprili?eno je tokom održavanja 5. me?unarodne konferencije „Aktuelna defektološka praksa“ koja je održana u Zrenjaninu 20. i 21.03.2015. godine, u organizaciji Društva defektologa Vojvodine i saradnika. 

Sve informacije o Konferenciji u Ohridu pogledajte u našoj ranijoj vesti gde su dostupni i priloženi dokumenti za prijavu u?eš?a.