Poslednja vest

Zahvaljuju?i dobroj saradnji sa Udruženjem za podršku i kreativni razvoj iz Tuzle (BiH), ?lanovi Društva defektologa Vojvodine mogu u?estvovati na me?unarodnoj konferenciji u Ohridu pod povoljnijim uslovima. 

Me?unarodna nau?no-stru?na konferencija „Unapre?enje kvalitete života djece i mladih“ u organizaciji Udruženja za podršku djece i mladih i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz Tuzle, kao i Sojuza defektologa Makedonije, održava se 19-21. juna 2015. godine na Ohridu. 

Iznos kotizacije za u?esnike je 85 €, a ?lanovi Društva defektologa Vojvodine pla?aju umanjenu kotizaciju u iznosu od 65 €. 

Sve informacije o Koneferenciji pogledajte u priloženim dokumentima