Poslednja vest

Organizatori Pete me?unarodne konferencije „Aktuelna defektološka praksa“, koja ?e se održati u Zrenjaninu, u Hotelu „Vojvodina“, 20/21.marta 2015. godine,  pored Zbornika sažetaka svih prihva?enih izlaganja, pripremaju i Tematski zbornik radova, kao prate?e izdanje.

U Tematskom zborniku „Aktuelna defektološka praksa“, bi?e štampani recenzirani originalni nau?ni radovi, stru?ni radovi, pregledni radovi, izveštaji i prikazi.  

Pozivamo Vas da prijavite svoje radove za objavljivanje u Tematskom zborniku prema propozicijama datim u prilogu