Poslednja vest

Konferencija ?e se održati 18. novembra 2014. godine u Domu Narodne Skupštine, Trg Nikole Paši?a 13, u Beogradu, sapo?etkom u 9h. Organizator doga?aja je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Intgernet dijalog Srbije je inicijativa, nalik na sli?ne evropske i incijative širom sveta, otvorena za neformalne diskusije i razmenu mišljenja izme?u zainteresovanih aktera iz cele Srbije o pitanjima razvoja, upotrebe i upravljanja internetom. Srbija je od samog po?etka uklju?ena u proces primene ove inicijative kao osnove za dalji razvoj informacionog društva i interneta.

Internet dijalog Srbije okuplja i podsti?e sve zainteresovane strane u Srbiji – vladu i njene agencije, ministarstva, regulatorna tela, poslovni sektor i civilno društvo – da razmene mišljenja i najbolja uskustva, da predlože nove incijative koje ?e poboljšati razvoj i upotrebu interneta u Srbiji, kao i da razmotre pitanja koja ?e biti predmet diskusija na sastancima Evropskog i svetskog dijaloga o upravljanju internetom.

U radu konferencije u?estvuju pozvani predstavnici svih zaniteresovanih strana.