Poslednja vest

Skupština Društva defektologa Vojvodine je zasedala u Novom Sadu u subotu, 15.03.2014. godine, u prostorijama Srednje škole „Milan Petrovi?“ sa domom u?enika, od 11.00 ?asova. Prema predloženom Dnevnom redu:

-podnet je Izveštaj sa prethodnog zasedanja Skupštine, 

-usvojeni su izveštaji o radu organa i tela Društva (Upravnog odbora, Stu?nih sekcija, Nadzornog odbora, Razvojnog centra) izme?u dva zasedanja Skupštine, 

-usvojen je Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Društva, 

-donet je Pravilnik o radu Razvojnog centra Društva,

-usvojen je Finansijski plan Društva za 2014. godinu, 

-donet je Kodeks Društva defektologa Vojvodine,

-donete su odluke o visini ?lanarine i u vezi uplate iste,

-razmatrana su i druga pitanja.

Novousvojene dokumente možete prona?i u kategoriji sajta “Dokumenti”.