Poslednja vest

ZAKLJU?CI

sa stru?no – nau?nog skupa sa me?unarodnim u?eš?em “Savremeni defektološki rad – zahtevi teorije i prakse”

Medicinski fakultet Novi Sad, 16.11.2013. godine

1. Teorija specijalne edukacije i rehabilitacije se razvija na davno utvr?enim pravcima; ipak, u teorijskom pogledu aktuelno je interdisciplinarno povezivanje sa drugim nau?nim disciplinama, pri kom se koriste me?usobna metodološka rešenja.

2. Praksa specijalne edukacije i rehabilitacije je jasno vidljiva i raznovrsna u sektorima obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite; rad defektologa je jasno ome?en i prepoznatljiv. 

3. Pojedina prakti?na otkri?a iz dobre prakse se sistematizuju i teorijski upotpunjuju te tako postaju deo defektološke doktrine.

4. Potrebno je pokrenuti inicijativu za obaveznost, istovetnost i pravilnost upotrebe stru?ne terminologije na svim nivoima.

5. Potrebno je izraditi jedinstveni dijagnosti?ki i terapijski protokol za decu sa poreme?ajima, smetnjama i ometenoš?u u razvoju prema tipovima smetnji i ometenosti

6. U teoriji i praksi specijalne edukacije i rehabilitacije potrebno je dodatnu pažnju posvetiti radu sa odraslim osobama sa invaliditetom.

7. Skupovi ovakvog karaktera su dobrodošli i potrebni radi razmene iskustava, pra?enja promena i usaglašavanja rada defektologa u svim sektorima.

Organizacioni odbor