Poslednja vest

U vezi sa sazvanom izbornom Skupštinom i postavljenim pitanjima:

Statutom Društva iz 2010. godine odre?eno je da Skupštinu “?ine svi ?lanovi Društva” i “predstavnici Osnovnih organizacija Društva”. 

Osnovne organizacije Društva PRVO moraju dobiti saglasnost Skupštine na osnivanje (?lan 10.) a ZATIM mogu da delegiraju u Skupštinu tri predstavnika (i to samo ako imaju ukupno najmanje 10 svojih ?lanova). 

Ovoj Skupštini, dakle, treba da prisustvuju SVI ?lanovi Društva. Na zasedanju se, pod ta?kom “teku?a pitanja” mogu dati saglasnosti ve? postoje?im i aktivnim Osnovnim organizacijama kao i novim organizacijama na osnivanje, kako bi one nadalje mogle da na Skupštine upu?uju svoje predstavnike. 

Napominjemo, predstavnike na Skupštinu ne mogu i ne?e mo?i slati ustanove u svoje ime,  ve? ?e to mo?i, po dobijanju saglasnosti od same Skupštine, organizovane grupe defektologa  sa jedne teritorije, npr. iz jedne opštine ili grada. Grupe defektologa koje žele da imaju predstavnike u Skupštini ne moraju biti formalna, registrovana udruženja, ve? je dovoljno da saglasnost na formiranje grupe tj. osnovne Organizacije da Skupština Društva. 

U suprotnom, kada nema organizovane osnovne organizacije defektologa na nekoj teritoriji, svi defektolozi, ?lanovi Društva defektologa Vojvodine sa te teritorije su i ?lanovi Skupštine Društva, i niko drugi ne može glasati u njihovo ime niti biti njihov predstavnik.