Poslednja vest

Za direktore ustanova i koordinatore Oligofrenološke sekcije DDV

Poštovane kolege, obaveštavamo Vas da ?e se u sredu 04. aprila u 17.00 ?asova, u plavoj sali osnovne škole „Milan Petrovi?“, u ul. Bra?e Ribnikar br. 32 u Novom Sadu predstaviti radovi sa Dana defektologa 2012. godine.

Napominjem da se radi samo o radovima iz ŠOSO „Milan Petrovi?“ (nije bilo prijava drugih radova). S toga je ovaj skup namenjen pre svega zaposlenima u ovoj ustanovi i nije obavezan dolazak kolega iz drugih ustanova (vreme je prilago?eno potrebama zaposlenih u ovoj ustanovi).

Skup Oligofrenološke sekcije DDV (na neke duge teme koje bi svima bile interesantne) održa?emo drugom prilikom.  Ipak, ukoliko niste zna?ajno udaljeni od Novog Sada i ukoliko imate želju i mogu?nost da ?ujete izlaganja ovih radova bi?e nam drago da do?ete!

Predvi?eno je da izlaganje radova traje do 19 ?asova i 30 minuta.

 

Izloži?e se radovi na teme:

1. Inkluzivni karakter škola za u?enike sa smetnjama u razvoju 

(Slavica Markovi?, Dragana Galovi?)

2. Timska organizacija škole 

(Slavica Markovi?, Dragana Paš?an)

3. Defektolog kao ?lan tima za dodatnu podršku 

(Sr?an Luki?, Violeta Strahinjevi?)

4. Kreiranje pristupa?nog javnog prostora za decu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom 

(Snežana Nikoli?, Mirjana Isakov, Violeta Strahinjevi?)

5. Radni centar – mogu?nosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom 

(Jovan Markovi?)

6. Me?unarodna horska nedelja Hearts in Harmony Novi Sad 

(Miodrag Blizanac)

7. Zna?aj postupnosti u savla?ivanju ?itanja kod u?enika  u inkluzivnom  obrazovanju 

(Vojislava ?ur?evi?)

8. Prezentacija rada ustanove, programi i metode u radu sa slušno ošte?enom decom i u?enicama – ŠOSO „Milan Petrovi?“ 

(Svetlana Teodorovi?, Katarina Be?ejac, Milica Lovre Medi?)

9. Mesto i uloga tiflotehni?ara u specijalnoj školi kao resursnom centru 

(Slavica Markovi?, Branka Pijani?, Branislav Medakovi?

10. Montesori „igra tišine“ kroz ?etiri godišnja doba 

(Danijela Dap?evi?)

11.  Zna?aj vežbi imitacije pokreta kod dece sa elementima autizma u ponašanju

(Jelena Mazurkijevi?)

predsednik Oligofrenološke sekcije DDV

mr Dragana Galovi?