Poslednja vest

PREDMET: Poziv na sednicu Sekcije

Pozivam Vas da dana 27.03.2012. godine (utorak), prisustvujete sednici Sekcije somatopeda Vojvodine, koja ?e se održati u prostorijama medijateke ŠOSO „Milan Petrovi?“, ul. Bra?e Ribnikara 32, u Novom Sadu sa po?etkom u 11.00 ?asova. 

Sednici Sekcije ?e prisustvovati: prof. dr Špela Golubovi?, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, šef Katedre za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju i Marinela Š?epanovi?, predsednica Društva defektologa Vojvodine. 

Za sednicu predlažem slede?i 

DNEVNI RED:

1. Izveštaj o radu sekcije somatopeda DDV 

2. Informacije o radu i aktivnostima Društva defektologa Vojvodine (Marinela Š?epanovi?)

3. Izveštaj sa održanih stru?nih i nau?nih skupova (molim kolege da pripreme izveštaje i ponesu materijal sa istih) i najava budu?ih skupova, konferencija,...

4. Prezentacija radova: 

- Š?epanovi? M., Božin S. - Somatopedski korektivni rad u školi za obrazovanje u?enika sa smetnjama u razvoju

- Š?epanovi? M., Stanti? S. - Deca i omladina sa višestrukom ometeno?u - povlastice i prava.

5. Aktuelnosti – zakoni, pravilnici, problemi i izazovi u praksi 

6. Razno

S poštovanjem,

Predsednica Sekcije: 

mr Sanela Slavkovi?, s.r.